e-Myynti käyttöehdot

Käyttöehtoja päivitetty 4.9.2023.

1. Yleistä

e-Myynti varainhankintajärjestelmän (jäljempänä ”Palvelu”) omistaa ja tarjoaa suostumuksellaan käyttöön Mainoslähde Oy (jäljempänä ”Palveluntoimittaja”) Y:2110016-6

Avaamalla ja käyttämällä Palveluntoimittajan Palvelua ja rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi, Palvelun avaava tai siihen rekisteröityvä yksityinen henkilö, yritys tai yhteisö (”Asiakas”) sitoutuvat noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Palvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli Asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakkaana pidetään yksityishenkilön osalta sitä yksityishenkilöä, joka on nimetty käyttötilin omistajaksi. Yritys- tai yhteisöasiakkaan osalta käyttötilin omistajaksi nimetty henkilö toimii kyseisen Asiakkaan yhteyshenkilönä.

Palvelu on tarkoitettu Asiakkaan nimeämälle käyttäjille (”Käyttäjä”) käytettäväksi Asiakkaan liiketoimintaan. Yksityisten henkilöiden osalta Palvelu on tarkoitettu mm. opiskelijoille, ohjaajille, opettajille tai vastaaville ryhmittymille. Kampanjan perustajan käyttäjätilit (ohjaaja, opettaja) ovat tarkoitettu vain 18 vuotta täyttäneille. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot käyttäjätilin perustaja vakuuttaa, että hän on vähintään 18 vuoden ikäinen ja vastaa kampanjaan liitettyjen henkilöiden toiminnasta Palvelun osalta. Mikäli henkilö avaa tai rekisteröityy Palveluun yrityksen tai yhteisön nimissä, hän vakuuttaa, että hänellä on oikeus sitoa yritys tai yhteisö näihin Käyttöehtoihin.

Mikäli Palveluntoimittajan hyväksymä Palvelun jälleenmyyjä avaa Palvelun asiakkaansa lukuun, sitovat nämä Käyttöehdot suoraan kyseistä jälleenmyyjän asiakasta ja häntä pidetään Asiakkaana.

2. Palvelun käyttäminen

Palveluntoimittaja sitoutuu tarjoamaan Palvelun ammattimaisesti. Palveluntoimittaja tarjoaa Palvelun kuitenkin sellaisena kuin se on, eikä anna takuuta Palvelun tai e-Myynti palvelun keskeytymättömyydestä tai siitä, että se olisi aina käytettävissä tai täysin turvallinen tai virheetön. Palveluntoimittaja ei myöskään takaa, että Palvelu vastaa Asiakkaan tarpeita tai että kaikki virheet Palvelussa korjattaisiin.

Mahdollisista Palveluun liittyvistä merkittävistä muutoksista pyritään ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä verkkosivulla, itse Palvelussa, sähköpostitse tai uutiskirjeellä. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia tai päivityksiä, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä. Palveluntoimittajalla on myös oikeus käyttää kolmansia osapuolia Palvelun tuottamiseen.

2.2. Palvelun keskeyttäminen

Palveluntoimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelu, mikäli se on tarpeellista Palvelun, sen teknisen muutoksen tai päivittämisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi, tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka toimialan järjestöjen suositukset tätä edellyttävät.

Palveluntoimittaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntoimittaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä joko Palvelussa tai muutoin.

2.3. Palvelun aineisto ja tiedot

Palveluntoimittajalla on oikeus poistaa Palvelussa oleva Asiakkaan aineisto, mikäli Sopimus on irtisanottu tai Asiakkaan tilattu Palvelu on suljettu. Palveluntoimittajalla on velvollisuus säilyttää Asiakkaan aineistoa vähintään neljätoista (14) päivää Sopimuksen päättymisestä tai siitä, kun Palvelu on suljettu, kumpi ensin toteutuu. Palveluntoimittajalla on kuitenkin tämän jälkeen oikeus säilyttää Asiakkaan aineisto palvelimillaan tai se voi halutessaan tuhota Asiakkaan aineiston.

Mikäli Asiakas haluaa lunastaa aineistonsa, tulee siitä ilmoittaa Palveluntoimittajalle viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa Sopimuksen päättymisestä tai siitä, kun Palvelu on suljettu. Palveluntoimittaja sitoutuu tällöin toimittamaan Asiakkaalle erillistä korvausta vastaan Asiakkaan aineiston yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa tai muuten sovitusti.

2.4. Tekninen tuki

Palveluntoimittaja tarjoaa Asiakkaalle teknistä tukea Palvelun käyttöön veloituksetta osoitteessa tuki@mainoslahde.fi. Palveluntoimittajalla on oikeus periä tukipalveluistaan kulloisenkin hinnastonsa mukainen veloitus. Maksullisista palveluista kerrotaan aina etukäteen.

2.5. Tietoturvallisuus

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua tietoverkon välityksellä suoritettavaan suoramarkkinointiin ilman vastaanottajien lupaa. Käyttäjä ei myöskään saa ylläpitää viruksia, matoja tai haittaohjelmia Palvelussa. Palveluntoimittajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos Palveluntoimittaja toteaa Käyttäjän väärinkäyttävän Palvelua tai kuormittavan Palvelua poikkeuksellisella tavalla tai käyttävän Palvelua muuhun kuin lailliseen liiketoimintaan.

3. Rekisteröityminen palveluun

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään Asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin. Palvelun toimittaja avaa Asiakkaalle rekisteröinnin jälkeen e-Myynti järjestelmähallinnan (”Varainhankintatyökalu”) ja pääsyn Palveluun. Palveluun rekisteröityminen on ilmaista, eikä se velvoita käyttämään Palvelua jatkossa.

Asiakkaan tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (”Käyttäjätiedot”), joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja joiden avulla Palvelua voidaan käyttää. Palveluntoimittajalla on oikeus poistaa rekisteröity Palvelu tai Käyttäjätili, jonka avaamisessa on annettu vääriä tai puutteellisia tietoja. Palvelun saa avata ainoastaan Käyttäjätilin hallinnoijan ja Käyttäjätilin kutsutut sekä hyväksymät henkilöt. Kaikki tutkintaa tai seuraamistarkoitusta varten rekisteröidyt tai muuten automaattisesti luodut tilit eivät ole sallittuja ja ne poistetaan.

Palveluntoimittaja tarjoää Palvelussa eri versioita (”Palvelupaketti”). Eri Palvelupaketit ovat esitelty Palveluntarjoajan https://e-myynti.fi/hinnasto verkkosivuilla. Yhdellä Asiakkaalla ja Basic paketin tilaajalla voi olla vain yhden kerran koekäyttöön oikeuttava palvelupaketti käytössään.

Palvelupaketin nostosta peritään kertaluonteinen 150 euron palvelumaksu (alv 0%).  

Rekisteröityessään Palveluun, Asiakas liittyy Palveluntoimittajan ylläpitämään asiakasrekisteriin, jota käytetään Palvelusta kertovien asiakastiedotteiden toimittamiseen.

4. Käyttäjätunnukset

Yhtä käyttäjätunnusta saa käyttää ainoastaan yksi Käyttäjä. Usean henkilön kesken jaetut käyttäjätunnukset eivät ole sallittuja. Yhtä Palvelupakettia kohti voidaan kuitenkin luoda useampi erillinen käyttäjätunnus.

Asiakas vastaa Käyttäjien käyttäjätunnusten ja salasanojen turvallisuudesta sekä siitä, että Käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti, eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneista Palveluiden käytöstä sekä mahdollisten väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja korjauskustannuksista ja muista vahingoista.

Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Palveluntoimittajalle, mikäli hän epäilee käyttäjätunnuksensa tai salasanansa joutuneen kolmannen osapuolen tietoon sekä epäilemästään väärinkäytöksestä. Asiakas on Palveluntoimittajan pyynnöstä velvollinen vaihtamaan Palvelun käyttämiseksi vaadittavan salasanan, jos se on tarpeen Palveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi.

5. Sopimusehdot ja irtisanominen

Sopimus Asiakkaan ja Käyttäjän kanssa tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Ehdot rekisteröitymisen yhteydessä tai käyttäessä Palvelua.

Palveluntoimittaja on oikeutettu muuttamaan näitä Ehtoja ja muutokset tulevat voimaan heti. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Käyttäjä hyväksyy muutetut Ehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen. Suosittelemme siksi että Käyttöehtojen sisältöön tutustutaan säännöllisesti.

Palveluntoimittajalla on oikeus muuttaa Palvelua lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen päätöksen johdosta tai muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muututtua. Mikäli nämä muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan tietojärjestelmiin tai toimintaan, Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan näistä muutoksista.

Palveluntoimittajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas ei ole maksanut laskuaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun eräpäivästä. Palveluntoimittajalla on myös oikeus irtisanoa ja purkaa Sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas tai Käyttäjä rikkoo selkeästi näitä Käyttöehtoja tai on toiminut sopimattomasti ja epäkunnioittavalla tavalla.

5.2. Sopimuksen siirtäminen

Asiakas ei saa siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan osaksikaan kolmannelle ilman Palveluntoimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Palveluntoimittajalla on ainoastaan oikeus siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle.

5.3. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

5.4. Sopimuksen päättyminen ja irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus ja lopettaa Palvelun käyttö milloin tahansa ilmoittamalla lopettavansa Palvelun käytön ilmoittamalla irtisanomisesta Palveluntoimittajalle kirjallisesti. Irtisanomisen tapahduttua sopimus päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä. Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki sopimukseen perustuvat maksut päättymiskuukauden loppuun saakka.

Palveluntoimittajan irtisanoessa sopimuksen, sopimus päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä.

5.5. Sopimuksen purkaminen

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo näitä sopimusehtoja. Palveluntoimittajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus päättymään heti, mikäli Asiakas on haettu konkurssiin, asetettu selvitystilaan tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi.

6. Palvelun muutokset ja lopettaminen

Palveluntoimittajalla on oikeus tehdä Palveluun teknisiä ja muita muutoksia, mikäli sopimuksen sisältö tai palvelukuvaus ei kokonaisuutena olennaisesti muutu.

Palveluntoimittaja pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle Palveluun vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen, mikäli se on mahdollista. Palveluntoimittaja pyrkii minimoimaan muutosten haitat Asiakkaalle, mutta Palveluntoimittaja ei vastaa muutosten aiheuttamasta haitasta.

Palveluntoimittajalla on oikeus muuttaa Palvelua lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen päätöksen johdosta tai muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muututtua. Mikäli nämä muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan tietojärjestelmiin tai toimintaan, Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan näistä muutoksista.

Palveluntoimittajalla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen kokonaan. Palveluntoimittajalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

7. Immateriaalioikeudet

Kaikki Palveluun liittyvät tai muuten sopimuksen täyttämisen tai Palveluntoimittajan toiminnan yhteydessä syntyvät tekijänoikeudet ja muut teollis- tai immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Palveluntoimittajalle. Palveluntoimittaja ei siirrä tällä sopimuksella mitään teollis- tai immateriaalioikeuksia Asiakkaalle.

Palveluntoimittajalle ei muodostu tekijänoikeutta tai muita teollis- tai immateriaalioikeuksia Asiakkaan Materiaaliin.

Palveluntoimittaja ei vastaa Asiakkaan mahdollisesta kolmannen immateriaalioikeuteen

Asiakas vastaa kaikilta osin kaikesta Asiakkaan Materiaalista, muun muassa siitä, että Asiakkaan Materiaali on lakien, viranomaismääräysten ja hyvien tapojen mukaista, eikä riko kolmannen osapuolen tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia.

Palveluntoimittajalla ei ole velvollisuutta etukäteen tarkastaa tai muuten valvoa Asiakkaan Materiaalia. Palveluntoimittaja voi kuitenkin ilman etukäteisilmoitusta poistaa Asiakkaan Materiaalin, joka rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä tai ei ole hyvien tapojen mukaista. Mikäli Asiakas toistuvasti lataa palveluun tämän sopimuksen vastaista Asiakkaan Materiaalia, on Palveluntoimittajalla oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi.

8. Tietosuojaehdot

Osapuolet sitoutuvat omalta osaltaan noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Asiakas vastaa Asiakkaan aineistoon sisältyvistä sekä e-Myynti Palvelun kautta tietoonsa saamistaan henkilötiedoista ja kaikista niiden käsittelyyn liittyvistä velvoitteista lainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä.

Asiakkaan ja Käyttäjien yksityisyyden sekä henkilötietojen suojaan sovelletaan Palvelun yhteydessä esillä olevaa Palveluntoimittajan Tietosuojaselostetta.

Osapuolten väliset suhteet, velvollisuudet ja oikeudet on määritelty Tietosuojaehdot kohdassa, joka on olennainen ja erottamaton osa näitä Käyttöehtoja.

9. Maksut ja laskutus

Palveluntoimittaja perii Palvelusta sovitut tai Palveluntoimittajan kulloinkin voimassa olevien hinnastojen mukaiset maksut. Palveluntoimittajalla on oikeus muuttaa Palvelusta perittäviä maksuja, mikäli sen seurauksena tämän sopimuksen sisältö ei olennaisesti muutu.

Palveluntoimittajalla on oikeus myös muuttaa Palvelusta perittäviä maksuja lainsäädännön muutoksen, viranomaisen päätöksen, verojen tai viranomaismaksujen muuttumisen tai muun erityisen syyn perusteella olosuhteiden olennaisesti muututtua.

Laskutusjakson pituus on yksi (1) kuukausi. Mikäli maksukertymä jää alle 100 euron, voidaan saldo siirtää laskutettavaksi seuraaville kuukausille hetkeen, jossa kertymä ylittää 100 euron rajan. Palveluntoimittaja määrää eräpäivät ja lasku lähetetään asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Asiakas vastaa Palveluntoimittajan saatavista riippumatta siitä, mihin osoitteeseen lasku lähetetään.

Palveluntoimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta palvelun avaamisesta kulloinkin voimassa oleva avausmaksu. Käyttömaksun laskuttaminen alkaen järjestelmän perustamisesta sekä tilaajan tunnuksien toimituksesta. 

Mikäli Asiakkaan liikennekapasiteetti ylittää merkittävästi Palvelun keskimääräisen käytön, on Palveluntoimittajalla oikeus rajoittaa Palvelun liikennemäärää, kunnes liikennöintiongelma on ratkaistu.

PREMIUM JÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTI
e-Myynti optimoidut Premium palvelinpaketit (12 kuukauden sopimusajalla)
Premium peruspaketti sisältää NBL-M1-SMALL CPU konfiguraatiopaketin. 

Nimi: 

Konfiguraatio:

Verkon nopeus: 

Hinta:

NBL-M1-SMALL 

1 CPU, 4Gt, 150 Gt

500

 149 € /kk / 12kk

NBL-M1-MEDIUM 

2 CPU, 8Gt, 150 Gt

1000

 199 € /kk / 12kk

NBL-M1-LARGE

4 CPU, 16Gt, 150 Gt

1000

 249 € /kk / 12kk

Valittujen resurssien ylittävä käyttö laskutetaan automaattisesti ja On-Demand -resurssit veloitetaan toteutuneen käytön mukaan. Mitä isompi palvelin on käytössä, sitä vähemmän palvelimen ylittävää käyttöä / kustannuksia muodostuu.

On-Demand laskutus perustuu ainoastaan toteutuneeseen käyttöön.
On Demand laskutetaan 12 kuukauden sopimuksissa 4 kertaa vuodessa.

 

9.2. Maksuviivästykset ja erimielisyydet

Maksun viivästyessä Asiakas on velvollinen maksamaan Palveluntoimittajalle korkolain mukaista viivästyskorkoa ja kaikki perinnästä aiheutuneet kustannukset. Huomautukset laskusta on tehtävä eräpäivään mennessä. Laskua koskevissa erimielisyystapauksissa riidaton osa on maksettava eräpäivään mennessä.

10. Vastuut ja vastuunrajoitukset

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. e-Myynti varainhankintapalvelu sisältöineen tarjotaan Asiakkaalle sellaisena kuin se on. Palveluntoimittaja ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Palveluntoimittaja ei myöskään vastaa Asiakkaan tai Käyttäjien käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta tai yhteensopivuudesta Palveluun. Palveluntoimittaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien Asiakkaalle tai Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista.

Palveluntoimittaja ei vastaa Palvelussa esitettävien tietojen tai muun aineiston tai Palvelun oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai luotettavuudesta eikä Palvelussa tarjottavien tai sen kautta saavutettavien tuotteiden tai palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntoimittajalle tai muille Internetin käyttäjille. Asiakas vastaa siitä, että Käyttäjät eivät Palvelua käyttäessään loukkaa muiden käyttäjien, Palveluntoimittajan tai kolmansien oikeuksia. Asiakas vastaa itse omien sekä Käyttäjien tietokoneiden, tietojärjestelmien tai muiden vastaavien atk-laitteden suojauksesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- tms. kustannuksista. Asiakas on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että nykyiset tietojärjestelmät saattavat aiheuttaa tietoturvariskejä. Asiakas vastaa Palveluntoimittajalle kaikista vahingoista, joita aiheutuu näiden Käyttöehtojen vastaisesta tai lainvastaisesta toiminnasta.

Palveluntoimittaja on vastuussa Palvelusta ainoastaan Asiakkaalle. Palveluntoimittaja ei missään olosuhteissa vastaa kolmansien osapuolien teknisissä laitteissa tai palveluissa esiintyvistä ongelmista, menetyksistä, virheistä tai toimintakatkoista, jotka ovat Palveluntoimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Palveluntoimittajan enimmäisvastuu on maksullisten Palveluiden osalta yhteenlaskettuna enintään Asiakkaan yhden (1) kuukauden ajalta Palvelusta maksetun kuukausimaksun määrän. Maksuttomien Palveluiden osalta Palveluntoimittaja ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvista vahingoista. Yllä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita Asiakkaan tai Käyttäjän oikeuksia Suomen pakottavan lainsäädännön mukaan.

11. Muut ehdot

Mikäli näiden Käyttöehtojen jokin kohta katsotaan laittomaksi tai pätemättömäksi sovellettavan lainsäädännön perusteella, tämä ei vaikuta muiden Käyttöehtojen kohtien pätevyyteen vaan pätemätön kohta korvataan pätevällä ehdolla, joka mahdollisuuksien mukaan toteuttaa alkuperäisen Käyttöehtojen kohdan tarkoituksen ja kaupallisen päämäärän.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntoimittajan suostumusta. Asiakas voi ehdottaa Sopimuksen siirtämistä kolmannelle osapuolelle, edellyttäen, että uusi omistaja hyväksyy Sopimuksen siirron sekä nämä Käyttöehdot. Palveluntoimittaja hyväksyy siirron sekä vahvistaa siirron Asiakkaalle. Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä kaikista Palvelun käyttöön liittyvistä maksuista siihen asti, kunnes Palveluntoimittaja on vahvistanut Sopimuksen siirron. Mikäli Sopimuksen siirto tehdään kesken laskutuskauden, ei Asiakkaan jo maksamia maksuja kuitenkaan hyvitetä. Palveluntoimittajalla on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla tästä Asiakkaalle.

Näiden Käyttöehtojen lisäksi Palveluun voidaan soveltaa mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja. Mikäli näiden Käyttöehtojen ja palvelukohtaisten erityisehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja.

12. Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot. Salassapidon alaisena pidetään myös sitä, että Asiakas ei kopioi tai mallinna vastaavanlaiseksi tulkittavaa järjestelmää omaan käyttöön.

13. Reklamaatiot

Asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti viimeistään viiden päivän kuluessa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita tai viivästystapauksessa siitä, kun Palvelua koskeva sopimus on tullut voimaan.

14. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Palveluun ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Näihin Ehtoihin perustuvat tai näiden Ehtojen tarkoittamaan Palveluun sekä Palvelusta syntyvään sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Kainuun käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.